piątek, 19 grudnia 2008

Nowości

Miło nam poinformować naszych czytelników, iż poprzedni zakup książek nie był naszym ostatnim ( jak myśleliśmy). Dostaliśmy dodatkowe pieniądze za które zakupiliśmy 19 nowych pozycji!
Książki są już opracowane i gotowe do wypożyczenia.

1. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, aut. Artur Kołakowski i in.
2. Bauman Z. Płynny lęk
3. Bukowska-Piestrzyńska A. Marketing usług zdrowotnych
4. Grodzka M. Dziecko autystyczne
5. Hołyst B. Kryminalistyka

Kryminalistyka jest nauką praktyczną. Przewaga w tej nauce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza, iż jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne bądż też hipotetyczne. Prawa ogólne to m. in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, pozwalające na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest np. przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady. Kryminalistyka nie jest nauka hermetyczną. Jej cele sprawiają, że pewne działy tej nauki powinny być szeroko udostępnione społeczeństwu, by mogło ono skutecznie bronić się przed przestępstwami, sprawcom zaś po to, by zniechęcać ich do podejmowania działalności przestępczej.Jedenaste wydanie zostało przez Autora zmienione: uwzględniono w nim wiele nowych zagadnień, wzbogacono również bibliografię.

6. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. Ciesielski M.


7. Inteligencja emocjonalna, red. Śmieja M.
8. Karkowska D. Prawo ochrony zdrowia
9. Kłoskowska A. Socjologia kultury
10. Krot K. Jakość i marketing usług zdrowotnych
11. Lijewski T. Geografia turystyki Polski
12. Migoń P. Geomorfologia

Nowoczesny podręcznik geomorfologii przedstawiający najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii, także w zakresie metodycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rzeźbotwórczych, ich mechanizmów, uwarunkowań i tempa przebiegu. Widoczne skutki – formy rzeźby – są odnoszone do wcześniej omówionych procesów. Szczególnie zaakcentowane zostały aplikacyjne aspekty geomorfologii przez wskazanie możliwych pól zastosowań i przedstawienie konkretnych sytuacji, w których wiedza geomorfologiczna pozwoliła lub może pozwolić na uniknięcie zdarzeń niekorzystnych dla człowieka. Książka o bogatej stronie ilustracyjnej, z fotografiami, diagramami, wykresami i tabelami. Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, geologii, archeologii i ochrony środowiska.

13. Nowatorska-Romaniak B. Marketing usług zdrowotnych 14. Olweus D. Mobbing. Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać

15. Pedagogika, red. Ciechanowicz W.


Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki.
Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie.
Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnict
wo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.

16. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. Czekaj J.


17. Ryś M. Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików

18. Stabryła A. Zarządzanie strategiczne
19. Zimbardo P. Efekt Lucyfera

Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor interesująco prezentuje analizę eksperymentu stanfordzkiego i wykazuje ścisły związek z tym, co później wydarzyło się w więzieniu w Abu Ghraib. Przedstawia mechanizmy i czynniki, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę i ofiarę systemu. Udowadnia możliwość zmiany lub zapobiegania niechcianym zachowaniom jednostki lub grupy, dzięki zrozumieniu, jakie siły, wartości i skłonności przez nie przejawiane są wnoszone w daną sytuację. Uważa, że można mieć większy wpływ na zredukowanie niepożądanych indywidualnych reakcji przez wiedzę, pokazuje, jak ich unikać lub je modyfikować. Zimbardo poszukuje wyjaśnienia dla stwierdzonych zależności, odwołując się do dotychczasowych badań nad jednostkowymi postawami (poczucie władzy, konformizm i posłuszeństwo), a także nad oddziaływaniami szerszego środowiska społecznego (odindywidualizowanie, odczłowieczenie i znieczulica). Książkę zamyka rozdział na temat oporu wobec niepożądanych nacisków ze strony sytuacji społecznych i analiza postawy heroicznej, którą autor uważa za remedium na grożące nam z różnych stron zło.

Zapraszamy do lektury!!!

Brak komentarzy: